آشنایی با مدیران ارژن انرژی

مدیران

شهاب الدین بختیار

مدیر صادرات برق

علیرضا دانش‌سلیمانی

مدیر پروژه نیروگاه بادی

شاهین غیوری

مدیر پروژه رمزارز

مجید کشاورز

مدیر بازار برق

محمدجواد ابوئی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره