اهداف:

  • صادرات حامل های انرژی به کشور های همجوار
  • واردات حامل های انرژی مورد نیاز کشور
  • تامین انرژی مورد نیاز واحد های صنعتی پر مصرف از طریق سرمایه گذاری در احداث زیرساخت مورد نیاز
  • افزایش حجم فروش انرژی الکتریکی در کشور به بیش از 1000 مگاوات


راهبرد ها:

  • تامین منابع مالی مورد نیاز
  • هوشمند سازی قراردادهای دوجانبه
  • دسترسی مستقیم به تامین کنندگان تجهیزات زیرساختی برای تامین انرژی
  • پشتیبانی و ارایه خدمات مشاوره در کوتاه ترین بازه زمانی