آشنایی با مدیران ارژن انرژی

Managers

شهاب الدین بختیار

مدیر صادرات برق

علیرضا دانش‌سلیمانی

مدیر پروژه نیروگاه بادی

شاهین غیوری

مدیر پروژه رمزارز

مجید کشاورز

مدیر بازار برق

محمدجواد ابوئی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره