نشست مدیران عامل غدیر انرژی لامرد و سالکو در تهران