10 مگاوات نیروگاه جدید خورشیدی فردا وارد مدار می‌شود