دکتر نائیجی معاون امور شرکت‌های سرمایه گذاری غدیر-عملکردهلدینگ چند رشته ای در سال 1400