محمدجواد ابوئی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

مجید کشاورز

مدیر بازار برق

شاهین غیوری

مدیر پروژه رمزارز

علیرضا دانش‌سلیمانی

مدیر پروژه نیروگاه بادی

شهاب الدین بختیار

مدیر صادرات برق